Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GLASSYSTEM s.r.o. platné od 1.1.2010


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Predávajúci resp. zhotoviteľ: spoločnosť GLASSYSTEM s.r.o., so sídlom na Sládkovičovej ulici 987/12, 053 11 Smižany; IČO: 45 380 392, DIČ: 2022959422, IČDPH: SK2022959422; zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, Vložka 25023/V; bankové spojenie: Všeobecná úverová banka pobočka Spišská Nová Ves, č.ú.: 2708315859/0200 (ďalej len FIRMA).

1.2. Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba uvedená v Kúpnej zmluve (ďalej len KZ), v Zmluve o dielo (ďalej len ZoD) alebo v Objednávke (ďalej len OBJ), ktorá si u firmy objednáva tovar a/alebo službu (ďalej len FOPO).

1.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GLASSYSTEM s.r.o. (ďalej len VOP), doplňujú a upravujú zmluvné vzťahy medzi FIRMOU a FOPO uvedeným v KZ, ZoD resp. v OBJ. Tvoria neoddeliteľnú súčasť KZ, ZoD alebo OBJ. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP nie sú platné, pokiaľ nie sú písomne upravené v texte KZ, ZoD resp. OBJ. FOPO ich svojim podpisom v KZ, ZoD resp. OBJ potvrdzuje bez výhrad.

1.4. VOP platia pre celú obchodnú činnosť FIRMY, t.j. ako tovar určený do výplní stavebných otvorov vrátane príslušenstva a celosklenených systémov, tak aj služby k nim patriace, ako sú montáž, demontáž, dokončovacie stavebné práce v exteriéri a interiéri a ďalšie služby dohodnuté v KZ, ZoD alebo OBJ (ďalej len TOVAR resp. SLUŽBY).

1.5. FIRMA sa zaväzuje, že bude FOPO dodávať TOVAR a/alebo SLUŽBY v súlade so špecifikáciami FIRMY, spĺňajúce normy, predpisy a nariadenia platné na danom území.

2. Cenová ponuka

2.1. FIRMA na základe požiadaviek klienta vypracuje cenovú ponuku (ďalej len CP), ktorá je obvykle platná 8 kal. týždňov. CP obsahuje v úvode všeobecný popis TOVARU a/alebo SLUŽBY, technický nákres alebo iný obrázok jednotlivých pozícií s uvedením rozmerov, technický popis každej pozície s uvedením kalkulovaného a uvažovaného technického systému, jednotkovú cenu za každú pozíciu a cenu celkom za pozíciu resp. za celú dodávku rozpracovanú tak, aby bolo možné transparentne oddeliť TOVAR a SLUŽBY. V závere CP sú uvedené dodacie termíny, platobné podmienky, všeobecný popis k CP vrátane stručnej charakteristiky certifikácie dodávaného TOVARU a/alebo SLUŽBY.

2.2. CP vypracované FIRMOU sú nezáväzné do okamihu podpisu KZ, ZoD alebo OBJ a nesmú byť klientom resp. FOPO odovzdané tretej osobe. V prípade, že klient resp. FOPO odovzdá tretej osobe CP za účelom získania lepšej ceny od konkurenčného subjektu a FIRMA takú skutočnosť preukázateľne zistí, môže FIRMA klientovi resp. FOPO vyfakturovať sankciu vo výške 500 EUR.

2.3. CP je neoddeliteľnou súčasťou KZ, ZoD alebo OBJ. Zodpovednosť z hľadiska vypracovanej CP:

a) konečný spôsob otvárania, delenie jednotlivých pozícií TOVARU a výber farby - zodpovedá FOPO, pričom prioritne platí: 1. technický popis vedľa obrázku vrátane rozmerov tam uvedených, 2. nákres pozície (ak je k dispozícii), 3. rozmery v nákrese (ak absentujú rozmery v technickom popise vedľa obrázka), 4. kalkulácia položiek, 5. text v závere CP, 6. text v úvode CP; na základe odsúhlasenej CP. Za odsúhlasenú CP sa považuje ten variant CP, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť KZ, ZoD alebo OBJ.

b) výrobné rozmery a dodanie TOVARU a/alebo SLUŽBY v súlade s CP - zodpovedá FIRMA na základe osobného zamerania a objektívnej zodpovednosti.

Pozn.: Spôsob otvárania je vo všeobecnosti na obrázkoch stále vyobrazený zo strany umiestnenia závesov, t.j. TOVAR otváravý do vnútra je vyobrazený zo strany interiéru a TOVAR otváravý smerom von je vyobrazený zo strany exteriéru. Keďže v našich podmienkach sa väčšina realizovaného TOVARU dodáva s krídlami do vnútra otváravými, tak aj pohľad na obrázkoch je prioritne z interiéru. Následne v prípade, že nie je zrozumiteľné o aké vyhotovenie TOVARU ide, platí v súlade s bodom 2.3., písm. a) prioritne text vedľa obrázku. To znamená, že ak sa líši obrázok od textu vedľa obrázku, FIRMA aj FOPO je povinná riadiť sa podľa textu vedľa obrázka.

3. KZ, ZoD, OBJ.

3.1. Odsúhlasením CP zo strany klienta (budúceho FOPO) dochádza k podpisu KZ, ZoD alebo OBJ.

3.2. Neoddeliteľnú súčasť KZ, ZoD a/alebo OBJ tvoria:

3.2.1. CP.

3.2.2. VOP.

3.2.3. Záručné a reklamačné podmienky spoločnosti GLASSYSTEM s.r.o. (ďalej len ZRP).

3.3. Za riadne podpísanú KZ, ZoD a/alebo OBJ sa považuje aj elektronicky potvrdená forma zmluvy v podobe zoskenovaného dokumentu. Zmluvné strany, t.j. FIRMA a FOPO sú následne povinné si takéto dokumenty vymeniť poštou alebo osobne tak, aby každá zo strán disponovala originálom.

3.4. V KZ, ZoD a/alebo OBJ si FIRMA a FOPO stanovia predmet plnenia, dodací termín a výšku zálohovej platby.

3.5. Predmetom plnenia je dodanie TOVARU a/alebo SLUŽBY v súlade s CP.

3.6. Dodací termín je stanovený ako termín, ktorý začína plynúť dňom pripísania zálohových prostriedkov na účet FIRMY.

3.7. Zálohové prostriedky môže FOPO uhradiť vo výške:

3.7.1. 75 % vopred pri doplatení zvyšku hodnoty TOVARU a/alebo SLUŽBY v lehote 7 kalendárnych dní na účet FIRMY.

3.7.2. 75 % vopred s možnosťou 2 % zľavy pri doplatení zvyšku hodnoty TOVARU a/alebo SLUŽBY tak, aby bola pripísaná na účte FIRMY v deň dodania TOVARU a /alebo SLUŽBY.

3.7.3. 100 % vopred s možnosťou 5 % zľavy.

3.8. FIRMA je povinná dodať TOVAR a/alebo SLUŽBU riadne a včas. Môže tak učiniť aj prostredníctvom svojich zazmluvnených obchodných partnerov, ak takými kapacitami disponuje.

3.9. Dodací termín TOVARU a/alebo SLUŽBY je obvykle 3-6 kalendárnych týždňov v závislosti od prevedenia TOVARU a/alebo SLUŽBY. V prípade štandardného prevedenia je dodací termín 4 kalendárne týždne, v prípade neštandardného prevedenia je dodací termín 5 až 7 kalendárnych týždňov. Zoznam štandardného a neštandardného prevedenia nájdete na www stránke FIRMY.

3.10. Termín plnenia môže byť primerane predĺžený v prípade vzniku vyššej moci a udalostí, ktoré nebudú spôsobené FIRMOU. Takou udalosťou môžu byť napr. nepriaznivé klimatické podmienky, zdržanie na strane dodávateľov jednotlivých komponentov a iné okolnosti nezávislé od FIRMY.

3.11. Termíny stanovené pre plnenie záväzkov budú odložené tak dlho, ako vyššie spomenuté okolnosti a ich následky pôsobia, bez nároku na náhradu škody zo strany FOPO.

4. Zameranie

4.1. Zameranie sa zvyčajne vykonáva zo strany FIRMY až po podpise KZ, ZoD alebo OBJ.

4.2. Zodpovednosť za rozmery dodávaného TOVARU má vždy FIRMA a to aj v prípade, že sa s FOPO dohodli, že zameranie vykoná FOPO.

4.3. V prípade, že FOPO trvá na skutočnosti vykonať zameranie ešte pred podpisom KZ, ZoD alebo OBJ a následne FOPO uzavrie obchodný vzťah s iným dodávateľom, má FIRMA právo vyúčtovať a vyfakturovať FOPO náklady súvisiace so zameraním podľa bodu 2.) ZRP.

5. Dodanie a prevzatie TOVARU a/alebo SLUŽBY

5.1. Dodanie TOVARU a/alebo SLUŽBY uskutoční FIRMA tak, aby bol FOPO o tom informovaný minimálne 24 hodín vopred.

5.2. Prevzatie TOVARU vykoná FOPO osobným prevzatím alebo osobou ním poverenou, o čom vopred písomne informuje FIRMU. Po vizuálnej kontrole potvrdí FOPO prevzatie TOVARU od FIRMY podpisom v Dodacom liste FIRMY (ďalej len DL), s uvedením dátumu prevzatia a kto TOVAR prevzal. V prípade, že pri dodaní TOVARU FOPO zaregistruje odchýlku od dohodnutých podmienok, uvedie túto skutočnosť na rub DL.

5.3. Pri prevzatí TOVARU a SLUŽBY sú povinní FIRMA aj FOPO podpísať Odovzdávací a preberací protokol (OPP). Súčasťou odovzdania TOVARU a/alebo SLUŽBY je aj kontrola funkčnosti TOVARU.

5.4. TOVAR a/alebo SLUŽBA sa považujú za plne funkčné aj v prípade, že sa na nich zistili zo strany FOPO také drobné vady resp. nedorobky, ktoré nebránia, ani inak nesťažujú užívanie TOVARU a/alebo SLUŽBY. V takom prípade FIRMA spolu s FOPO spíšu zoznam týchto drobných vád a nedorobkov s uvedením termínu ich odstránenia resp. doplnenia.

5.5. FOPO v prípade, že nezistil vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu TOVARU a/alebo SLUŽBY, je povinný TOVAR a/alebo SLUŽBU prevziať. Ak tak odmieta učiniť alebo sa nedostaví na prevzatie napriek výzve FIRMY či už osobne, mailom, poštou, faxom alebo akýmkoľvek iným dokázateľným spôsobom a bez toho aby FOPO v OPP vyslovene písomne uviedol dôvod prečo tak odmieta urobiť, má sa za to, že TOVAR a/alebo SLUŽBA boli riadne vykonané a FOPO-m riadne prevzaté a to dňom, ktorý je uvedený FIRMOU vo výzve na prevzatie TOVARU a/alebo SLUŽBY.

5.6. FOPO berie na vedomie, že napriek odbornej starostlivosti a opatrnosti FIRMY alebo jej zmluvných partnerov, môže pri demontážnych prácach dôjsť k poškodeniu fasád, muriva, omietky, maľby, obkladov a parapetov priľahlých k stavebnému otvoru. Okrem toho berie FOPO na vedomie, že pri dokončovacích prácach nemusí byť dosiahnutá identita novej omietky s pôvodnou, a že vplyvom nepriaznivých vlhkostných pomerov v obytnom priestore taktiež môže dôjsť k dočasnému roseniu okien či priľahlých stien.

5.7. Ak pri montážnych prácach FIRMY dôjde k zisteniu zmeny podmienok, za ktorých bola uzatvorená zmluva (napr. podstatné odlišnosti rozmerov stavebných otvorov vzhľadom k dojednaným rozmerom výrobkov, nevhodné úpravy stavby vykonané FOPO, uvoľnené murivo z dôvodu zlého stavu nehnuteľnosti, nevhodné murivo z materiálov nevhodných pre inštaláciu TOVARU FIRMY apod. ), má FIRMA nárok na úhradu všetkých dodatočných nákladov, spojených s dokončením zmluvne dojednaného diela. Okrem toho má FIRMA právo na primerané predĺženie termínu dodania diela.

5.8. Ak FOPO pri ukončení diela požaduje dodať TOVAR a/alebo SLUŽBY, ktoré neboli predmetom zmluvy, musí tak urobiť písomne formou zápisu v OPP alebo DL.

5.9. Ak FIRMA dodala TOVAR a/alebo SLUŽBU (za TOVAR a/alebo SLUŽBU sa považuje TOVAR a/alebo SLUŽBA aj s vadami) a za ktorú jej FOPO neuhradila finančné plnenie, môže FIRMA prerušiť/odstúpiť od plnenia ďalších aj zmluvne dohodnutých plnení, kým FOPO neuhradí svoje záväzky voči FIRME bez akýchkoľvek konzekvencií voči FIRME.

6. Práce naviac

6.1. TOVAR a/alebo SLUŽBY, ktoré nie sú uvedené v CP, KZ, ZoD, OBJ alebo v týchto VOP sa považujú za práce naviac a sú predmetom osobitnej dohody zmluvných strán. Za ich vykonanie prináleží FIRME cena obvyklá.

6.2. V prípade prác naviac vyplývajúcich z povahy stavby, o ktorých nebola FIRMA vopred FOPO-m informovaná, je FOPO tieto práce naviac povinný preplatiť na základe vopred predloženého a FOPO-m schváleného rozpočtu, ktorý vypracovala FIRMA.

7. Cena a zmena ceny za vykonanie diela.

7.1. Cenu dojednanú a zahrnutú v KZ, ZoD alebo OBJ možno zmeniť iba v prípade zmeny technickej špecifikácie diela zo strany FOPO a s jeho súhlasom.

7.2. Splatnosť finančných záväzkov FOPO, ak nie je dohodnuté inak, je 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry FIRMOU resp. odo dňa vzniku povinnosti k plateniu. Za deň zaplatenia finančného záväzku FOPO sa považuje deň pripísania platby na účet FIRMY.

7.3. FOPO nemá právo z dôvodov reklamácie odkladať platby alebo si započítavať vzáj. nároky z akýchkoľvek zmluvných alebo zákonných vzťahov s FIRMOU, bez predchádzajúceho súhlasu FIRMY.

8. Vlastnícke právo k TOVARU a/alebo SLUŽBY.

8.1. Vlastnícke právo k TOVARU a/alebo SLUŽBY prechádza na FOPO dňom úplného zaplatenia ceny za TOVAR a/alebo SLUŽBU, resp. dňom splnenia všetkých záväzkov FOPO voči FIRME.

8.2. FIRMA si vyhradzuje právo odobrať TOVAR a/alebo SLUŽBU FOPO, pokiaľ ten nedodrží termín splatnosti faktúry vystavenej FIRMOU, a taktiež má právo vymáhať na ňom vzniknuté škody.

9. Zodpovednosť za škody na TOVARE a SLUŽBE.

9.1. Zodpovednosť za škody na TOVARE a SLUŽBE prechádza na FOPO okamihom montáže TOVARU na miesto stavby ním určenej a podpisom preberacieho protokolu resp. vznikom okolností podľa bodu 5.5. týchto VOP.

10. Záruka, reklamácia a servis.

10.1. FIRMA sa v prípade záruky, záručnej doby, reklamácií, záručným a mimozáručným servisom riadi dokumentom ZRP, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

11. Odstúpenie od KZ, ZoD alebo OBJ.

11.1. FIRMA môže od zmluvy odstúpiť, ak FOPO mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom(zákon č. 513/1991 Zb.). Odstúpenie musí byť vykonané písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením odstúpenia FOPO sa KZ, ZoD alebo OBJ rušia.

11.2. V prípade odstúpenia FOPO od KZ, ZoD alebo OBJ sa FOPO zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s danou zákazkou v prospech FIRMY. Tieto náklady budú vyčíslene po prípadnom odstúpení od KZ, ZoD alebo OBJ.

12. Ostatné dojedania, podmienky a záverečné ustanovenia

12.1. V prípade, že FIRMA nedodrží termíny plnenia dojednané v zmluve, uhradí FOPO zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania.

12.2. V prípade omeškania FOPO s platením faktúry alebo inej finančnej povinnosti voči FIRME, uhradí FOPO FIRME úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

12.3. Doručovanie akýchkoľvek písomností sa vykonaná na adresy zmluvných strán uvedených v KZ, ZoD alebo OBJ. Ak zmluvná strana zmení adresu doručenia, jej povinnosťou je túto zmenu oznámiť druhej zmluvnej strane, v opačnom prípade bude zmluvná strana považovať písomnosť za doručenú. Písomnosť sa považuje za doručenú 5. kalendárnym dňom po jej odoslaní na vyššie uvedené adresy účastníkov, a to aj keď si ju adresát neprevzal, zásielka bola uložená na pošte, adresát sa o uložení nedozvedel, poprípade bola vrátená odosielateľovi. Ak si zmluvné strany dohodnú doručovanie mailom, takto odoslaná písomnosť sa považuje za riadne doručenú. Dohoda o spôsobe doručovanie nemusí byť uzatvorená písomne.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, alebo skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti a/alebo v rámci tohto obchodného vzťahu dozvedia, sú predmetom obchodného tajomstva. FOPO sa podpisom zmluvy a VOP zaväzuje k tomu, že nebude informácie, alebo skutočnosti akýmkoľvek spôsobom reprodukovať ani poskytovať tretím osobám, alebo ich iným spôsobom využívať.

12.5. FOPO v súvislosti so svojou prípadnou zodpovednosťou za porušenie podmienok KZ, ZoD alebo OBJ, resp. pre prípady, s ktorými KZ, ZoD, OBJ alebo tieto VOP spájajú vznik akéhokoľvek finančného, alebo iného záväzku FOPO voči FIRME, vyhlasuje v zmysle ustanovenia §558 Občians. zákonníka, že takto vzniknutý dlh voči FIRME čo do dôvodu výšky v plnom rozsahu uznáva.

12.6. FOPO a FIRMA vyhlasujú, že svoj zmluvný vzťah založili na základe ich slobodnej vôle a že KZ, ZoD alebo OBJ nebola uzavretá za nápadne nevhodných podmienok. FOPO a FIRMA ďalej vyhlasujú, že sa oboznámili so všetkými zmluvnými podmienkami, súhlasia s nimi a ich obsah je im zrozumiteľný, pričom na znak súhlasu s nimi vlastnoručne podpisujú KZ, ZoD alebo OBJ a tieto VOP.

12.7. KZ, ZoD alebo OBJ a aj tieto VOP sú k dispozícii na www stránke FIRMY v sekcii "Na stiahnutie" a následne " Ostatné dokumenty ", kde si ich môže prečítať, stiahnuť resp. vytlačiť každá zo zmluvných strán.

12.8. V neupravených otázkach platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.