Všeobecné obchodné podmienky pre internetový predaj

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOPIP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja a montáže celosklenených systémov medzi spoločnosťou GLASSYSTEM, s.r.o. (predávajúci) a jej obchodnými partnermi (kupujúci). Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOPIP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Tieto VOPIP sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.eshop.glassystem.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníku a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOPIP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Predávajúci

GLASSYSTEM, s.r.o.; Sládkovičova 12, 053 11 Smižany; Zápis v OR OS Košice 1, Oddiel Sro, vložka 25023/V; IČO: 45 380 392; DIČ: 2022959422; IČ DPH: SK2022959422; Bankový ústav: VÚB, a.s. (SWIFT: SUBASKBX); Číslo účtu: 2708315859/0200 (IBAN SK8302000000002708315859) zaoberajúci sa predovšetkým predajom a montážou celosklenených systémov.
Predmet činnosti podlieha dohľadu Inšpektorát SOI pre Košický kraj so sídlom Vrátna č. 3, 043 79 Košice.

Kupujúci

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu. Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim - fyzickou osobou (spotrebiteľom) výslovne neupravené týmito VOPIP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (predajcom sanitárnej techniky), výslovne neupravené týmito VOPIP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Bezpečnosť poskytovaných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Otváracia doba

Kamenná predajňa na Sládkovičova 12, 053 11 Smižany

Pondelok - piatok: 9:00 - 15:00

- v prípade potreby možnosť individuálnej dohody,

- internetový obchod na adrese www.eshop.glassystem.sk : 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Možnosti objednania

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. V prípade, že sa jedná o akciový tovar, jeho zvýhodnená cena platí do vypredania zásob alebo do konca akčnej ponuky.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- prostredníctvom elektronického obchodu na www.eshop.glassystem.sk
- elektronickou poštou na adrese glassystem@glassystem.sk,
- osobne na adrese kamennej predajne,
- telefonicky: pevná linka: +421 53 44 333 29 ; mobil: +421 903 610 263.

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou - e-mailom a uviesť nasledujúce údaje:
- meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho,
- IČO a IČ DPH, ak je registrovaný ako platiteľ DPH,
- kód a názov tovaru podľa údajov na stránke alebo katalógu výrobcu,
- jednotkovú cenu,
- spôsob odberu a dopravy,
- dodaciu adresu,
- podpis osoby oprávnenej objednávať tovar,
- všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby s výnimkou tovaru podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote zaslaný list alebo email o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.
Predávajúci si vyhradzuje právo pri vrátení tovaru účtovať storno poplatok v prípade ak:
a/ nebude dodržané ukončenie vzájomného plnenia
b/ ak pri vrátení tovaru vzniknú nevyhnutné náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Platobné podmienky

a) platba vopred bankovým prevodom
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Dodacie podmienky

Zvyčajná dodacia doba je závislá od jeho dostupnosti. Zákazník je pri potvrdení objednávky resp. potvrdení platby informovaný o približnom čase dodania tovaru. Pokiaľ sa následne dodacia doba výrazne zmení oproti pôvodne odkomunikovanej, je Predávajúci o tom povinný ihneď informovať Kupujúceho. Vzhľadom na možné problémy vo výrobe a iné nepredvídateľné okolnosti si vyhradzujeme právo na zmenu dodacej doby.
Zákazník sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom. Po doručení je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás bezodkladne emailom. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Rovnako je povinný zabezpečiť súčinnosť pri vykládke ťažšieho alebo rozmernejšieho tovaru (napr. sprchové kúty). Pokiaľ tieto povinnosti nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v sekcii Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou GLASSYSTEM, s.r.o. (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom ako súčasťou Všeobecných obchodných podmienok ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, elektronická faktúra, alebo predajka - ďalej iba záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum zakúpenia, cena, množstvo, sériové číslo ....).

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť.
Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty.
V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.) o ktorého nedostatkoch je kupujúci vopred a dostatočne zreteľne upovedomený.
"Doživotná záruka", ako pojem, reprezentuje záruku na tovar po celú dobu života kupujúceho, minimálne však 24 mesiacov. Pri uplatnení je však nevyhnutne potrebné dodržať podmienky tohto reklamačného poriadku, predovšetkým potom v bode Záručné podmienky.

Záručné podmienky

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice prípadne iného obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: glassystem@glassystem.sk ; spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je GLASSYSTEM, s.r.o.; Sládkovičova 12, 053 11 Smižany

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu závadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení opodstatnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neopodstatnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

Táto čiastka je stanovená vo výške 1 EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.

Tieto reklamačné podmienky boli vypracované v súlade s Občianskym zák. č. 40/1946 Z.z.., Obchodným zák. 513/1991 a príslušnými novelami Z.z.