Pokyny k údržbe celosklenených systémov

POKYNY NA ÚDRŽBU TVRDENÝCH SKIEL, ICH KOVANIA A PRÍSLUŠENSTVA DODANÝCH SPOLOČNOSŤOU GLASSYSTEM, s.r.o.

UPOZORNENIA:

  • pri vrstvených / laminovaných / sklách / VSG /- výrobky budú vyrobené v kvalite v zmysle STN EN ISO 12543-6 Sklo v stavebníctve – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo, časť 6: vzhľad
  • pri tepelne tvrdených bezpečnostných / kalených / sklách / ESG / - výrobky budú vyrobené v kvalite v zmysle STN EN 12150-1 Sklo v stavebníctve – Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo, časť 1: definície a opis
  • pri tepelne spevnených / polokalených / sklách / TVG / - výrobky budú vyrobené v kvalite v zmysle STN EN 1863-1 Sklo v stavebníctve – Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo, časť 1: definície a opis
  • výrobky tepelne tvrdené, tepelne spevnené a vrstvené sú certifikované akreditovaným Certifikačným orgánom podľa príslušných STN EN
  • pri procesoch VSG, ESG a TVG môžu vzniknúť odchýlky v rovinnosti skla, v jeho celkových rozmeroch, fyzikálnych vlastností atď.
  • všetky varianty bezpečnostného skla vrstveného v prípade bodového uloženia cez vŕtané otvory musia byť tabule vrstveného skla tepelne spevnené alebo tepelne tvrdené / ČSN 74 3305 /
  • na elimináciu samovoľnej explózie tepelne spracovaného skla z dôvodu prítomnosti NiS ponúkame vykonať skúšky prehrievaním tvz. Heat Soak Test / HST / / STN EN 14179-2 /. HST je možné vykonať na základe individuálneho vyžiadania, ktoré je spoplatnené
  • tepelne tvrdené bezpečnostné sklo a tepelne spevnené sklo sa nesmie po tepelnom spracovaní ďalej opracovávať, nesmie sa brúsiť po zapracovaní do vrstveného skla
  • pri tepelne spracovaných sklách /tepelne tvrdených bezpečnostných a tepelne spevnených/ trvalá značka kalenia bude umiestnená do pravého dolného rohu, ak nie je v objednávke uvedené inak
  • na výrobu smaltovaných skiel je potrebná špecifikácia kvalitatívnej požiadavky na hotový výrobok so stanovením orientácie farby.

Farbené sklá nie sú vhodné na priehľad.
Pri následných objednávkach toho istého odtieňa nie je zaručená ich zhoda.
Farebné odchýlky nemožno vylúčiť, pretože môžu byť podmienené viacerými vplyvmi, ktorým nemožno zabrániť. Odporúčame vzorkovanie.

Spoločnosť Glassystem, s.r.o. sa nebude podieľať na kompenzacií nákladov vzniknutých pri odstraňovaní dodatočne zistených vád a na reklamáciach zákazok.

Ihneď po montáži doporučujeme z povrchu skla odstrániť identifikačný štítok. 

Pokyny k starostlivosti a údržbe o KOVANIA K CELOSKLENENÝM SYSTÉMOM VO VŠEOBECNOSTI

Kovania sú vyrobené podľa najvyšších kvalitatívnych štandardov, využívajúc pokrokové technológie. Životnosť výrobku je garantovaná počas dlhej doby za predpokladu, že užívateľ sa bude riadiť niekoľkými jednoduchými pravidlami bežnej starostlivosti a pravidelnej údržby.

Bežné umývanie (údržba)
Bežné umývanie by malo byť vykonávané pomocou bežných ľahko dostupných neutrálnych tekutých mydiel, rozpustných vo vode a aplikovaných jemnou špongiou.

Sušenie
Po kontakte s vodou odporúčame kovové časti (napr. závesy do sprchových kútov) osušiť za účelom vyvarovania sa akumulácie vápenatých usadenín a tvorby korózie v priebehu ich životnosti. Na sušenie použite jemnú látku alebo jelenicovú kožu (jelenicu).

Nepravidelná umývanie (údržba)
Akékoľvek vápenaté stopy, ktoré by sa mohli vytvoriť na kovaní, zvlášť v kontakte s tvrdou vodou a v kombinácii s nepravidelným umývaním, sa môžu ľahko odstrániť bez poškodenia výrobku opláchnutím 15 až 20 %-ným roztokom octu, pokiaľ je možné tak teplým roztokom (jeden pohár na liter vody), nasledované bežným opláchnutím mydlovou vodou.

Upozornenie
Nikdy, v žiadnom prípade, nepoužívajte: bežné detergenty, detergenty obsahujúce abrazívne častice, koncentrovanú alebo zriedenú kyselinu soľnú resp. detergenty obsahujúce kyselinu soľnú, lúh (chlórnan sodný) resp. detergenty obsahujúce chlórnan sodný, úžitkové kyseliny, lúh sodný, drôtenky, pracie prášky, ostré predmety.

Použitie týchto produktov môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie povrchov kovania, rušiac záručné podmienky výrobcu/predajcu.

Dominantnou časťou dodávok celosklenených systémov je sklo. Aby však nebolo len funkčnou ale i estetickou záležitosťou, vyžaduje si pravidelnú starostlivosť. 

Sklá pre sprchové kúty:
Pre sprchové zásteny resp. sprchové kútz odporúčame použiť tvrdené sklá (ESG), najčastejšie o hrúbke 8 mm. Nami dodávané sklá sú v prevažnej miere vybavené vrstvou na odpudzovanie usádzania vody (ClearShield vrstva, Antiplaque vrstva a pod.), čím predlžujú čas potrebný na usadenie vodného kameňa. Táto vrstva je dodávaná za poplatok.

Rýchle čistenie
Základom je stierka, ktorou zotriete kvapky vody hneď po sprchovaní. Môžete ju samozrejme zotrieť aj švédskou utierkou, aby bol váš výsledok dokonalý. Ak sa tento postup stane vaším rituálom, vylúčite možnosť usádzania vodného kameňa. Odporúčame krátke čistenie po každom sprchovaní. Jednoducho osprchovať sprchovací kút čistou vodou a zostávajúce kvapky utrieť stierkou. Tak zostane tabuľa skla stále pekne čistá.

Dôkladné čistenie
Sprchovacie kúty by sa mali dôkladne čistiť v pravidelných intervaloch, pričom platí: čím tvrdšia voda, o to častejšie sa musí uskutočniť čistenie. Existujú rôzne špeciálne čističe odstraňujúce usadeniny vodného kameňa bez toho, aby napadli materiál. Potom jednoducho osprchovať čistou vodou a zostávajúce kvapky utrieť stierkou.

Čistenie chrómových povrchov
Chrómované povrchy sa dajú čistiť vodou, mydlovým lúhom a jemnou handričkou, alebo prostriedkami určenými na chrómované povrchy. Jednoducho naniesť, osprchovať a následne s koženou handričkou do sucha utrieť. Zásadne by ste nemali používať žiadne čističe s obsahom alkoholu, chlóru alebo kyseliny alebo škriabajúce čističe, pretože môžu zasiahnuť povrch a rýchlo viesť k škrabancom a škvrnám resp. k iným degradáciam povrchovej vrstvy kovania.

Sklá pre sklenené markízy (striešky)
Sklá pre sklenené markízy by mali byť jednoznačne tvrdené a vrstvené (ESG/VSG), pričom hrúbka jednej tabule skla by mala byť závislá od rozmeru sklenenej markízy (striešky). Rešpektujte návrhy našich predajcov, v opačnom prípade môže byť dielo zrealizované, ale bez záruky.

Rýchle čistenie
Základom je vysokotlaký čistič s vhodným detergentom na sklo. Frekvencia umývania sklenených markíz závisí jedine od klimatických podmienok, minimálne raz za tri mesiace, v prípade peľovej sezóny aspoň 1x mesačne.

V prípade, že sa na sklenenú markízu dostane nečistota zo striech (mach, blato a pod.) postupujte podľa predchádzajúceho odstavca.

V prípade snehovej vrstvy je nevyhnutné sneh ihneď po skončení sneženia odstrániť z povrchu sklenenej markízy, aby nedošlo vplyvom nadmernej váhy snehu k deštrukcii sklenenej markízy, v opačnom prípade sa na dielo nevzťahuje záruka.

Čistenie kovových povrchov
Pre sklenené markízy sa prevažne používajú nerezové prvky určené pre exteriér (AISI 316). V prípade použitia iných prvkov, sa na tieto prvky nevzťahuje záruka ohľadom prípadnej degradácie povrchovej vrstvy kovania. Čistenie kovových prvkov, keďže majú povrchovú úpravu uspôsobenú exteriérovým podmienkam, stačí oplachovať pomocou vysokotlakového čističa pri samotnom umývaní resp. čistení skiel. Nepoužívajte žiadne čističe s obsahom alkoholu, chlóru alebo kyseliny alebo "škriabajúce" čističe, pretože môžu zasiahnuť povrch a rýchlo viesť k škrabancom a škvrnám resp. k iným degradáciam povrchovej vrstvy kovania.

Sklá pre zábradlia a priečelia
Sklá pre zábradlia by mali byť jednoznačne tvrdené a vrstvené (ESG/VSG), pričom hrúbka jednej tabule skla by mala byť závislá od rozmeru sklenenej markízy (striešky). Najčastejšie sa používa 8 mm kalené sklo ESG v dvoch vrstvách spojené fóliou o hrúbke 1,52 mm (ounačenie takého skla je 66.4). Rešpektujte návrhy našich predajcov, v opačnom prípade môže byť dielo zrealizované, ale bez záruky.

Rýchle čistenie
Základom je detergent na sklo a stierka. Frekvencia umývania zábradlí závisí jedine vôle objednávateľa.

Čistenie kovových povrchov
Pre zábradlia sa prevažne používajú nerezové prvky určené podľa toho, či je zábradlie umiestnené v exteriéri alebo v interéri. Najčastejšie sa používajú buď eloxované kovania alebo nerezové prvky (pre exteriér AISI 316, pre interiér AISI 304). Stačí ich oplachovať pomocou čistej vody a vyutierať čistou jemnou handričkou Nepoužívajte žiadne čističe s obsahom alkoholu, chlóru alebo kyseliny alebo "škriabajúce" čističe, pretože môžu zasiahnuť povrch a rýchlo viesť k škrabancom a škvrnám resp. k iným degradáciam povrchovej vrstvy kovania.

Pri dodržiavaní vyššie uvedených pokynov vám budú nami dodané celosklenené systémy slúžiť k spokojnosti veľmi dlho.