Záručné a reklamačné podmienky

ZÁRUČNÉ, SERVISNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GD GROUP s.r.o., prevádzka GlasSystem Development (ďalej len FIRMA)

 1. Záručné podmienky a doby pre všetkých odberateľov FIRMY  na základe Zmluvy o spolupráci, Zmluvy o dielo (malá aj veľká) Kúpna zmluva a Zmluvy o sprostredkovaní:

A. Záručné doby

A1. Okná, dvere, fasády (ako pre právnické, tak aj pre fyzické osoby)

           a) Záruka 60 mesiacov na
 • mechanické vlastností profilov - profil sa nesmie deformovať, prasknúť, zlomiť vplyvom zaťažení, ktorým je obvykle vystavený a na ktoré bol projektovaný, tzn. od
  • zaťaženia od vetra
  • zaťaženia od vlastnej váhy konštrukcie
  • zaťaženia od váhy snehu.

Ak deformuje, tak len v hodnotách prípustných normou.

 • dverné výplne;
 • orosenie izolačného dvojskla v dutine. Vizuálna kvalita izolačných skiel sa posudzuje podľa Smernice CLIMALIT ®, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu. Záruka sa nevzťahuje na prípady mechanického poškodenia skla, keď zodpovednosť za poškodenie prešla na odberateľa prevzatím tovaru a podpisom Dodacieho listu.
 • na mechanické vlastnosti okenného a dverného kovania pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe;
 • osadenie výrobkov v systéme "I3". Systém I3 je priblížený v Smernici Správna montáž, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu;

 • b) Záruka 24 mesiacov (ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby) na
 • osadenie výrobkov v systéme "klasik". Systém klasik je priblížený v Smernici Osadenie výrobkov, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu;
 • príslušenstvo k výrobkom (siete proti hmyzu, žalúzie, rolety, parapety a pod)
 • dokončovacie práce v interiéri a exteriéri (vysprávky),
 • montáž príslušenstva k výrobkom.

A2. Celosklenené systémy (nie špecifické materiály, výrobky, tovary a služby s nimi spojené)

           c) Záruka 24 mesiacov (pre fyzické osoby) a 12 mesiacov (pre právnické osoby) na
 • na mechanické vlastnosti kovania celosklenených systémov pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe;
 • príslušenstvo k výrobkom (tesnenia, krytky, koncovky a pod.);
 • ostatné dokončovacie práce v interiéri a exteriéri;
 • montáž celosklenených systémov (záruka sa nevzťahuje na montáž celosklenených systémov do otvorov, ktoré neboli písomne prevzaté od objednávateľa).

A3. Celosklenené systémy (špecifické materiály, výrobky, tovary a služby s nimi spojené)

           d) Záruka 6 mesiacov (pre právnické osoby) na

 • na mechanické vlastnosti kovania celosklenených systémov pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe;
 • príslušenstvo k špecifickým výrobkom (motory, elektromagnetické systémy, automatické systémy otvárania a pod.);
 • ostatné dokončovacie práce súvisiace s inštaláciou špecifických materiálov, tovarov, výrobkov a služieb;

B. Ostatné podmienky

a) Záručné doby začínajú plynúť dňom prevzatia výrobku, tovaru alebo prác, t.j. dňom podpísania dodacieho listu alebo protokolu o odovzdaní diela;


b) Dĺžku trvania záručnej doby je možné, za servisnú odplatu, individuálne upraviť v Kúpnej zmluve, v Zmluve o dielo alebo Objednávke za podmienky dodržania ostatných podmienok tu uvedených.

c) Uvedené záruky sa nevzťahujú na vady výrobku spôsobené

 • nie našim zabudovaním do stavby,
 • nie našim zásahom do konštrukcie výrobku,
 • nie našou prípravou stavebného otvoru resp. nie našim zásahom do konštrukcie stavebného otvoru

"Podmienkou uplatnenia a udržania záruky je vykonanie predpísaných platených periodických servisných prehliadok v súlade s požiadavkami výrobcu a písomné potvrdenie o ich riadnom a včasnom vykonaní v čase uplatnenia reklamácie."

d) Platené servisné prehliadky za účelom uplatnenia si prípadnej reklamácie:

d1) okná, dvere - 1 x počas záručnej doby

d2) celosklenené systémy - 2 x počas záručnej doby

d3) špecifické výrobky (dohodnuté individuálne v Kúpnej zmluve, v Zmluve o dielo, Objednávke)

e) Reklamácie je odberateľ povinný uplatniť písomným zaslaním buď na adresu:
GD group s.r.o.
prevádzka GlasSystem Development
Sládkovičova 987/12

053 11 Smižany

alebo písomne v elektronickej podobe na emailovú adresu:

glassystem@glassystem.sk s uvedením:

 • označenia REKLAMÁCIA,
 • čísla zákazky,
 • čísla položky zákazky,
 • presného opisu vady (fotodokumentácia vady je veľmi vítaná),
 • mena a telefonického kontaktu v prípade požadovaného výjazdu servisného technika
 • adresy, kde je potrebné záručnú opravu vykonať v prípade požadovaného výjazdu servisného technika

Poznámka: Písomným uplatnením reklamácie zaslaním na poštovú adresu alebo na emailovú adresu glassystem@glassystem.sk je zabezpečené priebežné zaevidovanie, spätné potvrdenie o prijatí reklamácie, naplánovanie vybavenia a vybavenie reklamácie. Reklamácie uplatňované inou (nie písomnou) formou a písomné reklamácie bez vyššie požadovaných náležitostí sa do evidenčného systému nedostanú a nebudú vybavované a vybavené a klient (objednávateľ) si v takom prípade nemôže uplatňovať akékoľvek nároky a lehoty.
Na uľahčenie evidencie samotnej reklamácie a jeho konania sme vytvorili Reklamačný formulár, ktorý nájdete na našej stránke. Slúži ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby.

f) Na vady ako napríklad:
 • poškodenie povrchov,
 • "škrípanie" v oknách,
 • ťažký "chod" kľučky, ap.,
 • nefunkčnosť krídel okien,

spôsobené stavebnými prácami iných dodávateľov (omietacie, začisťovacie, maliarske a iné práce) alebo klimatickým znečistením, sa záruka nevzťahuje a takéto vady sú predmetom odplatného servisu.

g) Upozornenie: Povrchová úprava anodickou oxidáciou (elox C0-C35) je veľmi citlivá a nestála voči všetkým zásaditým stavebným materiálom (vápno, malta, omietky,...), preto pri znečistení rámov resp. povrchovej úprave kovania, môže dôjsť ku zásadným a nevratným zmenám povrchu materiálov. Tieto zmeny nie sú predmetom reklamácie. Zmeny sú vyvolané vlastnosťami anodickej oxidácie.

h) Upozornenie: Ochrannú pásku z okenných a dverných profilov je nevyhnutné odstrániť ihneď po namontovaní výrobkov do výplní. Vplyvom poveternostných podmienok mení ochranná páska svoje vlastnosti, v dôsledku čoho sa dá odstrániť z profilov len veľmi ťažko alebo vôbec. Tieto problémy nie sú predmetom reklamácie.

i) Upozornenie: Záruka sa nevzťahuje na zjavné vady, ktoré neboli uvedené v dodacom liste pri prevzatí výrobkov, tovaru a prác. FIRMA zodpovedá za vady (zjavné aj skryté), ktoré má výrobok, tovar alebo služba v čase jeho odovzdania resp. prevzatia.


j)
Za vady, ktoré sa prejavili po dni prevzatia výrobku, tovaru alebo prác, zodpovedá FIRMA iba vtedy, ak boli dokázateľné spôsobené jeho zavinením. Zo záruky sú vylúčené vady výrobku alebo tovaru, ktoré vznikli v dôsledku činností iných subjektov s výrobkom alebo tovarom (napr. vada funkčnosti výrobku alebo tovaru v dôsledku nekvalitného zabudovania do stavby v prípade, že montáž nevykonala FIRMA).

l) Objednávateľ je povinný udržiavať dodané resp. namontované zasklenia v riadnom technickom stave (čistenie, umývanie, odpratávanie snehu, prípadne iných nečistôt). Zo záruky sú vylúčené všetky prípady, ktoré majú za následok poškodenie presklenenia a jeho súčastí vplyvom zanedbania technického stavu a/alebo údržby vylučujúce napríklad nadmerné zaťaženie snehom, vodou, blatom a podobne, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.

m) Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na povinnosť odberateľa uhradiť svoje záväzky v lehote splatnosti. V prípade riadne odovzdaného diela resp. tovaru FIRMOU, ktorý nebol uhradený zo strany objednávateľa, má objednávateľ právo reklamovať vadu diela alebo tovaru až po úhrade riadne prevzatého diela resp. tovaru.

n) Ak je reklamácia oprávnená, FIRMA ju odstráni čo najskôr. Ak je na odstránenie vady potrebné objednať materiál s dodacím termínom dlhším ako 30 dní, najmä vo vzťahu k zahraničným dodávateľom materiálu resp. tovaru, bude vada odstránená ihneď po dodaní tohto materiálu resp. tovaru, čo musí odberateľ rešpektovať aj v prípade predĺženia doby vybavovania reklamácie.

 1. Záručný servis a mimozáručný servis

Záručný servis je bezplatné odstraňovanie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Ak je reklamácia  posúdená ako neoprávnená, FIRMA reklamáciu zamietne, servisný výjazd bude posúdený ako mimozáručný servis a bude fakturovaný podľa sadzobníka:

Sadzby platné pre rok 2024:
- počet kilometrov / cestovné … 0,50 €/km bez DPH
- cestovný čas … 10,00 €/hod bez DPH (osoba)
- pracovný čas … 25 €/hod bez DPH (osoba)
- použitý materiál pri zásahu podľa skutočnej spotreby.

Mimozáručný servis je platená služba:

 • platená servisná prehliadka,
 • odstraňovanie vád v záručnej dobe, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa týchto podmienok a
 • odstraňovanie vád po uplynutí záručnej doby.

Služba je poskytovaná podľa vyššie uvedeného sadzobníka. Pre vykonanie akéhokoľvek servisu je potrebné vopred uhradiť náklady, ktoré je možné vopred identifikovať (cestovné, cestovný čas, pracovný čas). Zvyšná časť za spotrebovaný materiál pri zásahu bude doúčtovaný ihneď po vykonaní servisného zásahu. Ide o flexibilnú položku, ktorú nie je možné vopred kvantifikovať Objednávky na mimozáručný servis zasielajte na adresu glassystem@glassystem.sk s uvedením:

a) označenia SERVIS-OBJEDNÁVKA,
 • čísla zákazky FIRMY, ak je nutné meniť súčiastky,
 • čísla položky zákazky, ak je nutné meniť súčiastky,
 • presného opisu vady (fotodokumentácia vady je veľmi vítaná),
 • mena a telefonického kontaktu,
 • adresy, kde je potrebné mimozáručný servis vykonať.

  Opätovne sme aj v tomto prípade vytvorili pre zjednodušenie komunikácie pre klientov Servisný formulár, ktorý nájdete na našej stránke.

3. Výklad použitých pojmov

Vada je taká vlastnosť výrobku, tovaru alebo služby, ktorá je odlišná od pôvodne dohodnutej (objednanej) vlastnosti výrobku, tovaru alebo služby. Vady môžu byť zjavné a skryté.

a) Zjavné vady sú také, ktoré možno zistiť už na základe samotnej prehliadky výrobku, tovaru alebo služby, t.j. ide o viditeľný nedostatok výrobku, tovaru alebo služby ako napr.
 • rozdiely vyplývajúce z potvrdenej a dodanej technickej špecifikácie výrobku, tovaru alebo služby,
 • rozdiely v počte výrobku, tovaru alebo služby,
 • rozdiely v rozmeroch výrobku alebo tovaru,
 • iný spôsob otvárania krídiel,
 • iné parametre skla,
 • prasknuté sklo,
 • viditeľné poškodenia rámov (škrabance praskliny), skla, alebo viditeľného kovania pochádzajúce z výroby, alebo prepravy zabezpečovanej spoločnosťou Glassystem, s.r.o.,
 • chýbajúce príslušenstvo (kľučky, krytky, spojovacie a rozširovacie profily apod.).

Zjavné vady je nutné zaznačiť pri preberaní výrobku, tovaru alebo služby do dodacieho listu alebo protokolu o odovzdaní diela, inak nebudú pri uplatnení reklamácie po prevzatí tovaru uznané.

b) Skryté vady sú také, ktoré nie je možné zistiť zbežnou prehliadkou výrobku, tovaru alebo služby a spôsobujú obmedzenú funkčnosť alebo úplnú nefunkčnosť výrobku alebo tovaru, ako napr.
 • preukázateľné vady pochádzajúce z výroby,
 • nefunkčné zámky dverí,
 • mechanické vady na kovaní (pri riadnom užívaní a údržbe),
 • zjavné vady, ktoré neboli zistené pri prevzatí výrobku, tovaru alebo služby, ale pôvod ktorých preukázateľne vznikol u dodávateľa (chybný rozmer prvku, nesprávny smer otvárania krídla, iné parametre dodaného skla než bolo objednané a pod.),
 • zjavné vady, ktorých príčina preukázateľne nie je na strane spoločnosti GLASSYSTEM, s.r.o. sa za skryté vady nepovažujú.


Vážení obchodní partneri a zákazníci prosíme Vás, aby ste si pred uplatnením reklamácie, alebo odoslaním požiadavky na servis dôkladne zvážili, či sa jedná o oprávnenú reklamáciu (záručný servis), nakoľko nechceme náš obchodný vzťah zaťažovať dohadovaním sa o úhrade faktúr za mimozáručné servisy.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že "každodenný oknársky servis", ako je nastavovania dverných a okenných krídiel, spôsobené buď teplotnou rozťažnosťou vplyvom rozdielu teplôt, nesprávne užívanie, nedostatok údržby, nesprávna montáž, pohyby stavby, nie je záručným servisom.

Sme si vedomí toho, že niektorí z Vás nemajú vlastné servisné zázemie napriek tomu, že sme o tom pri našich začiatočných obchodných jednaniach hovorili ako o nevyhnutnosti. Pre tieto prípady, ponúkame naše servisné kapacity ako platenú službu (mimozáručný servis) alebo je možné využiť platené služby externej servisnej firmy, kontakt ktorej Vám na požiadanie zašleme.

V prípade reklamácií typu poškodenia AL / plastových profilov a kovania (škrabance, ryhy, otlačenia, prasknutia ...) vás prosíme, aby ste si tieto vady odkontrolovali pri preberaní výrobkov a tovaru a prípadné zistenia zapísali do dodacieho listu. V prípade, že pri preberaní bude zistený škrabanec, ktorý bude opraviteľný zatierateľnou fixkou, učiní tak náš šofér, ktorý bude vyzbrojený potrebnými fixkami. Závady tohto druhu objavené, resp. spôsobené neskôr, je nevyhnutné riešiť už vo vašej réžii. Pre tento účel si môžete u nás zakúpiť fixky za zvýhodnené ceny.

Dúfame, že pochopíte naše úsilie o skvalitnenie služieb a spravodlivé posúdenie zodpovednosti za vzniknuté vady.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Robert Marflak
konateľ spoločnosti