Zmluva o dielo malá

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ STRANY
1. ZHOTOVITEĽ:         
GLASSYTEM s.r.o., Sládkovičova 12, 053 11 Smižany
E-mail: glassystem@glassystem.sk; Http://www.glassystem.sk;
Mobil: 0903 610 263, T/F: 053 44 333 29
Bank. Spojenie: VÚB Sp. Nová Ves, č.ú.: SK8302000000002708315859 VS:
IČO: 45380392
DIČ: 2022959422,
IČDPH: SK2022959422
Zápis v OR OS Košice 1, Oddiel Sro, Vložka 25023/V

2. OBJEDNÁVATEĽ:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Tel: Fax:
Bankové spojenie, č.ú.:
IČO/ČOP (R.č.):
DIČ (IČDPH):
Zápis do OR (ŽR):

uzatvárajú podľa Obchodného zákonníka / Občianskeho zákonníka* túto Zmluvu o dielo (ďalej len Objednávka)

I.
PREDMET OBJEDNÁVKY

Predmetom Objednávky je dodávka a montáž tovaru do výplní stavebných otvorov v súlade s cenovou ponukou č. .................................................., zo dňa ....... / ...... / 2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Objednávky. Zhotoviteľ je povinný dielo dodať v dohodnutom rozsahu, množstve a kvalite. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zakúpiť, prijať a zaplatiť cenu diela.

II.
CENA

Celková predajná brutto cena v € s DPH je ......................... pri 100% platbe vopred / ........................................ pri zálohe 85 % vopred* . Uvedená cena môže byť písomne upravená v prípade zmeny dojednaných technických, množstevných alebo kvalitatívnych parametrov.

III.
PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Platba vopred (záloha) v € s DPH ............. pri 100 % platbe vopred / ............... pri zálohe 85 % vopred* . Termín dodania: 3-5 kal. týždne odo dňa uhradenia zálohových prostriedkov.

IV.
ZÁRUČNÁ DOBA

Na výrobky a ich pevné súčasti (sklá, kovanie), práce a príslušenstvo poskytujeme záruku v zmysle Záručných a reklamačných podmienok, ktoré sú k dispozícii na www.glassystem.sk, v sekcii "Na stiahnutie". Na okná a dvere je to minimálne 60 mesiacov, na ich osadenie je to minimálne 36 mesiacov, na dokončovacie práce a príslušenstvo dodané v rámci diela je to minimálne 24 mesiacov; na presklenené systémy a ich osadenie je to 24 mesiacov, všetko v súlade s Obchodným / Občianskym* zákonníkom resp. v zmysle záručných podmienok dodávateľov materiálu, tovaru a prác.

V.
OSTATNÉ DOJEDNANIA

Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dodaného zhotoviteľom až po zaplatení celej ceny diela. V prípade omeškania dodania resp. odovzdania diela zhotoviteľom má objednávateľ právo požadovať zľavu z ceny diela vo výške 0,03 % z nedodanej hodnoty diela za každý začatý deň meškania. V prípade omeškania platby po lehote splatnosti uvedenej na faktúre zhotoviteľa, Vám môžeme účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z nezaplatenej čiastky diela za každý deň omeškania. Pokiaľ nie je v objednávke uvedené inak platia ustanovenia Obchodného resp. Občianskeho zákonníka a Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Glassystem, s.r.o.. Objednávka je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.

------------------------------------                                                                             ----------------------------------
          Zhotoviteľ                                                                                                    Objednávateľ

V Smižanoch, dňa ___/___/2017                                                             V ________, dňa__/__/2017