Zmluva o dielo veľká

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ STRANY
1. ZHOTOVITEĽ:
GLASSYTEM s.r.o., Sládkovičova 12, 053 11 Smižany
E-mail: glassystem@glassystem.sk; Http://www.glassystem.sk;
Mobil: 0903 610 263, T/F: 053 44 333 29
Bank. Spojenie: VÚB Sp. Nová Ves, č.ú.: SK8302000000002708315859 VS:
IČO: 45380392
DIČ: 2022959422,
IČDPH: SK2022959422
Zápis v OR OS Košice 1, Oddiel Sro, Vložka 25023/V

2. OBJEDNÁVATEĽ:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Tel: Fax:
Bankové spojenie, č.ú.:
IČO/ČOP (R.č.):
DIČ (IČDPH):
Zápis do OR (ŽR):
Zmluvné strany

uzatvárajú podľa Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len Zmluva)

I.
Predmet zmluvy

1.Predmetom tejto zmluvy je dodanie a montáž výrobkov do výplní stavebných otvorov a montáž príslušenstva k výrobkom v súlade so špecifikáciou (cenovou ponukou) č. ............................ zo dňa ....... / ...... / 201.., , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy jako príloha 1.

2. Zhotoviteľ je povinný dielo dodať v dohodnutom rozsahu, množstve a kvalite. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zakúpiť, prijať a zaplatiť cenu diela.

3. Zhotoviteľ sa v súlade so zák. 513/1991 Zb. zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II.
Cena za dielo

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene za dielo vo výške: .......................... € (EUR) bez DPH. Cena je stanovená v zmysle § 3 Zák. 18/1996 Zb. o cenách. Je doložená špecifikáciou (cenovou ponukou) č. ............................ zo dňa ....... / ...... / 201.., ako príloha 1.

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo upraviť cenu za dielo v prípade posunutia termínu plnenia ZoD zo strany objednávateľa o viac ako 2 mesiace oproti termínu dohodnutému v bode IV. 1, a v prípade zmien dojednaných technických, množstevných alebo kvalitatívnych parametrov diela.

III.
Splnenie predmetu zmluvy

1. Strany sa dohodli na zhotovení diela do: .....................

2. Miesto plnenia: .........................................

3. Dielo bude splnené odovzdaním objednávateľovi po vykonanom individuálnom vyskúšaní, ktorého bližšie podmienky sú v článku IX.

IV.
Platobné a fakturačné podmienky

1. Cena za dielo t.j.: ...................... € (EUR) bez DPH bude objednávateľovi fakturovaná zálohovo a priebežne ( po jednotlivých etapách). Prevzatie jednotlivej etapy potvrdí objednávateľ svojim podpisom v dodacom liste a preberacom protokole zhotoviteľa.
Záloha za dielo predstavuje minimálne 85 % z celkovej ceny diela.

2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi zálohpovú faktúru do 3 pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy so spaltnosťou 7 kalendárnych dní a faktúru za príslušnú etapu diela najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia danej etapy so splatnosťou 7 kalendárnych dní.

3. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela až po zaplatení celej ceny diela.

4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti v nej uvedenej. Pri oneskorení tejto platby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť úrok vo výške 0,03 % z nezaplatenej čiastky diela za každý započatý kalendárny deň oneskorenia platby oproti stanovenej lehote.

5. V prípade omeškania s dodávkou diela je povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z nedodanej hodnoty diela za každý započatý kalendárny deň omeškania oproti stanovenej lehote. Táto povinnosť sa ruší, ak na plnenie preukázane nastali prekážky zo strany objednávteľa.

V.
Zvláštne ujednania

1. Zhotoviteľ výslovne podmieňuje splnenie predmetu zmluvy uhradením všetkých minulých peňažných záväzkov objednávateľa zhotoviteľovi pred dohodnutým termínom dodávky. Zhotoviteľ sa preto nemôže dostať do omeškania s plnením dodávky, ak ju nesplní z tohoto titulu.

2. Objednávateľ nemá právo zadržať platbu, ani jej časť, pokiaľ to nie je v tejto zmluve dohodnuté inak.

3. Objednávateľ bude jednať v mene p. ...................................., ktorého v plnej miere splnomocnil k všetkým úkonom týkajúcich sa technických záležitostí diela a/alebo v mene p. ..................................., ktorého v plnej miere splnomocnil k všetkým úkonom týkajúcich sa obchodných a znmluvných podmienok.

4. Zhotoviteľ bude jednať v mene p. Ing. Roberta Marflaka, ktorého v plnej miere splnomocnil k všetkým úkonom týkajúcich sa technických záležitostí a obchodných a zmluvných podmienok.

5. Objednávateľ súhlasí s prefinancovaním zákazky prostredníctvom tretej strany (zvyčajne banky) formou faktoringu alebo iným finančným nástrojom, čím sa stane dlžníkom nie voči zhotovitelovi ale voči tretej strane.

VI.
Odstupné

1. Strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo strán je oprávnená zmluvu zrušiť zaplatením odstupného vo výške skutočne druhou stranou vynaložených nákladov spojených s prípravou a realizáciou diela.

VII.
Závady dodávky A ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré budú zistené v čase odovzdania, zavinené zhotoviteľom v súlade so Záručnými a reklamačnými podmienkami a Smernicou o posudzovaní kvality výrobkov pri reklamáciách, ktoré sú k dispozícii na www.glassystem.sk, v sekcii "Na stiahnutie" a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha 2 a 3.

2. Za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo akýmkoľvek zásahom do samotného diela.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo bude objednávateľom prevzaté bez vád brániacich užívanie diela. Dielo je považované za funkčné a užívania schopné aj keď má drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela. Prevzatie potvrdí objednávateľ podpísaním Dodacích listov a/alebo Odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

2. Objednávateľ je povinný podľa Zákona 513/91 Zb. § 537 dokončené dielo prevziať.

3. Pripravenosť k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela osvedčí zhotoviteľ individuálnym vyskúšaním a osobnou obhliadkou za prítomnosti objednávateľa, alebo jeho kvalifikovaného a splnomocneného zástupcu. prípadné nedostatky zapíšu do Odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

4. V prípade zistených vád resp. nekvalitného prevedenia v súlade so zmluvou, priloženou špecifikáciou a ostatnými prílohami, má objednávateľ právo neprevziať dielo len v prípade, ak by takto vykonané dielo malo vplyv na funkčnost a užívanie diela. V takom prípade je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť opravu a riadne odovzdanie diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom termíne avšak v súlade s čl. V, bod 1.

5. Zápis (protokol) o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný okamžite po skončení osobnej obhliadky a individuálneho vyskúšania. Správnosť zápisu potvrdia svojimi podpismi obidve strany - za obe strany kvalifikovaný a/alebo splnomocnený zástupca.

IX.
Záručná doba

1. Záručnú dobu na výrobky poskytujeme 60 mesiacov, na montáž okien a dverí a ich príslušenstva 60 mesiacov v prípade montáže systémom "I3" a 24 mesiacov v prípade klasickej montáže - v súlade so Záručnými a reklamačnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na www.glassystem.sk, v sekcii "Na stiahnutie" a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha 2.

2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania celého diela objednávateľovi.

X.
Podmienky montáže

1. Miesto montaže: ..............................................................

2. Stavebná pripravenosť k montáži: bude mailom/písomne/faxom nahlásená objednávateľom minimálne 7 dní pred nástupom na montáž.

3. Objednávateľ určí miesto napojenia elektrickej energie na stavbe.

4. Objednávateľ zabezpečí povolenie vstupu dodávateľa na montážne pracovisko (len v prípade, ak je takéto povolenie potrebné).

5. Povinnosťou objednávateľa je upozorniť zhotoviteľa na očakávané zmeny stavebného telesa (napr. tepelne podmienené zmeny dĺžky a pod.).

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie montáže.

7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť odberateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú pri vykonaní montáže je zhotoviteľ povinný montáž prerušiť podľa § 551, 552 OZ.

8. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby skladovanie výrobkov do termínu odovzdania dodávky prepravcovi alebo do termínu odvozu na miesto montáže.

9. Zhotoviteľ zabezpečí dovoz a uloženie výrobkov v priestoroch určených objednávateľom.

10. Podmienky prepravy a skladovania: Hotové výrobky sa musia prepravovať a skladovať vo zvislej polohe, zabezpečené proti šmyku a prevráteniu na príslušnej podložke. Je potrebné ich chrániť pred znečistením a poškodením. Bodové podložky sa nedoporučujú používať vzhľadom na nebezpečie prehnutia a vzniku tlakových miest. Pri dlhšom skladovaní sa výrobky musia prikryť.

11. Objednávateľ zabezpečí skladové priestory za účelom uloženia zhotoviteľom dovezených výrobkov a zároveň ich zabezpečí pred odcudzením a poškodením.

12. Objednávateľ určí pri montáži (pre osadenie okien) metrický rys (u viacpodlažnej budovy na každom poschodí).

13. Objednávateľ určí pri montáži odsadenie okien, dverí a skiel od vonkajšej alebo vnútornej hrany muriva (omietky) t.j. šírku ostenia a ich výškové osadenie.

14. Náklady súvisiace s osadením výrobkov a příslušenstva a dokončovacími prácami (el. energia, vodné a stočné) znáša objednávateľ.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak platia ustanovenia Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.


2. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania obomi stranami.

3. Akékoľvek zmeny dohodnutých podmienok možno riešiť dohodou strán, a to formou písomného dodatku k zmluve.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , z ktorých každá strana obdrží po jednom

V Smižanoch, dňa ___/___/201_                                          V ..................................., dňa ___/___/201_________________________                                                   _________________________

                 Zhotoviteľ                                                                                            Objednávateľ